Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w podstawowe elementy wiedzy socjologicznej dotyczące istoty, zjawisk, procesów i struktur społecznych. Zapoznanie z zasadniczymi pojęciami, koncepcjami i teoriami dyscypliny w celu ukształtowania umiejętności dostrzegania i interpretowania zjawisk społecznych w różnych ich przejawach i dziedzinach życia zbiorowego.

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznej umiejętności związanej z funkcjonowaniem współczesnych organizacji w dynamicznym otoczeniu,  oraz nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w podstawowych obszarach funkcjonowania współczesnej organizacji poprzez stosowanie podstawowego instrumentarium technik i metod zarządzania przedsiębiorstwem.


Celem przedmiotu jest przedstawienie teoretycznych, doktrynalnych i normatywnych podstaw ustroju terenowej (zespolonej i niezespolonej) administracji rządowej w Polsce. 

Celem przedmiotu jest przedstawienie organów naczelnej administracji rządowej.

Założeniem jest, by po ich zakończeniu student przede wszystkim znał cechy naczelnych organów administracji rządowej, ich zadania oraz wzajemne relacje.


Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy, która pozwoli na dokonywanie ocen rozwiązań organizacyjnych w jednostkach administracji publicznej, a w szczególności adekwatności struktury organizacyjnej do zadań realizowanych w danej jednostce.

Cel przedmiotu:

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami dotyczącymi struktury organizacyjnych i źródeł prawa Unii Europejskiej w ujęciu systemowym i rozwojowym.

2.  Kształtowanie zdolności umiejętnego i analitycznego korzystania z podstawowej literatury, źródeł prawa i dokumentów

3.  Zdobycie elementarnej wiedzy umożliwiającej sprawne  poruszanie się wśród unormowań strukturalnych i organizacyjnych (blisko 100 tys. aktów)

4.  Wykształcenie umiejętności praktycznych, w tym pracy w zespołach zajmujących się funkcjonowaniem Unii Europejskiej i korzystaniem z jej struktur i finansów.Cel przedmiotu

Podstawowym celem wykładów jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z zastosowaniem sieci komputerowych. W szczególności sieci LAN/MAN/WAN oraz Internet. Znajomość tych zagadnień jest niezbędna do studiowania informatyki. Wykład zawiera podstawowy materiał dotyczący: przesyłania informacji, budowy sieci, działania jej elementów składowych jak samego przetwarzania danych z jakim spotykamy się sieci Internet. Znajomość tych zagadnień to również wiedza z zakresu WWW, bez której obecnie nie da się funkcjonować w świecie informatyki.
Wykład ma charakter poglądowy z prowadzeniem w formie prezentacji wzbogaconej o elementy multimedialne i ćwiczenia praktyczne. Poruszane są również elementy projektowania w zakresie wykonywania projektów WWW, programowania jak i konfiguracji systemów informatycznych.