Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do właściwego wyboru tematu pracy dyplomowej, napisania pracy i przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień z prawa karnego i prawa wykroczeń.

Założeniem jest, by po ich zakończeniu student przede wszystkim znał:

- podstawowe pojęcia oraz źródła prawa karnego i prawa wykroczeń,

- zasady odpowiedzialności za czyny zabronione oraz

- zasady wymiaru kary i innych środków penalnych.


Celem przedmiotu jest przedstawienie organów naczelnej administracji rządowej.

Założeniem jest, by po ich zakończeniu student przede wszystkim znał cechy naczelnych organów administracji rządowej, ich zadania oraz wzajemne relacje.


Celem przedmiotu jest przedstawienie  form organizacyjnych oraz zasad funkcjonowania zawodów zaufania publicznego działających w oparciu o przepis art. 17 ust 1 Konstytucji RP.  Poza tym prezentowane są zasady wspólne dotyczące wszystkich korporacji, a także korporacje w zawodach prawniczych, medycznych i finansowych, a także samorządy innego rodzaju, rządzące się zasadami określonymi w oddzielnych ustawach.

Celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień z prawa konstytucyjnego.

Założeniem jest, by po ich zakończeniu student przede wszystkim znał:

- zasady ustroju w naszym kraju,

- obowiązujący w nim system źródeł prawa,

- pozycję jednostki oraz 

- konstytucyjne organy władzy publicznej.


Celem przedmiotu jest nauczenie podstaw statystyki matematycznej w odniesieniu do zastosowań w demografii. Wskazane jest z jednej strony uporządkowanie zagadnień probabilistyki, jak również przedstawienie statystyki głównie w zakresie metod opisowych.

Celem przedmiotu jest poznanie regulacji prawnych i mechanizmów funkcjonowania prawa administracyjnego.