Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zabiegami wykonywanymi przez lekarza zajmującego się medycyną estetyczną. Student powinien posiąść wiedzę z zakresu technik pracy, możliwości i swoich działań przed i po zastosowanej terapii medycznej

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wiadomościami dotyczącymi otrzymywania oraz zastosowania surowców naturalnych w kosmetyce.

Celem przedmiotu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień z ochrony własności intelektualnej, w zakresie przydatnym przede wszystkim przy pisaniu pracy dyplomowej oraz w obszarze szeroko pojętej kosmetologii.

Założeniem jest, by po ich zakończeniu student przede wszystkim:

- znał podstawowe pojęcia oraz zakres przedmiotowy prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także praw własności przemysłowej,

- znał zasady tworzenia utworów z zapożyczeniami, w tym prac dyplomowych, z poszanowaniem praw autorów utworów pierwotnych

- potrafił wskazać cechy charakterystyczne autorskich praw osobistych i majątkowych,

- potrafił korzystać z innych utworów w ramach dozwolonego użytku zarówno osobistego, jak i publicznego,

- miał świadomość konieczności przestrzegania praw intelektualnych innych osób w życiu prywatnym i zawodowym i znał prawne konsekwencje ewentualnego ich naruszenia.


Celem   przedmiotu   jest   zapoznanie Studenta z zasadami i technikami  zabiegów   i programów  Spa   wykonywanych  w  gabinetach kosmetologicznych i ośrodkach  Spa  w  oparciu  o  aparaturę,  techniki  manualne  i  preparaty kosmetyczne,  zgodnie  z rozpoznaniem  problemu  oraz  zachowaniem  zasad  higieny  i  bezpieczeństwa pracy;

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się argumentacją etyczną w rozwiązywaniu dylematów moralnych towarzyszących pracy kosmetologa.


Celem przedmiotu jest omówienie zagadnienia bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Według Rozporządzenia 1223/2009 każdy produkt kosmetyczny wprowadzony do obrotu na terenie UE musi posiadać prawidłowo przygotowaną ocenę bezpieczeństwa.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi podologii - dziedziny zajmującej się diagnozowaniem i leczeniem chorób stopy oraz stawu skokowo-goleniowego.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi aparatury kosmetycznej. Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy o aparaturze kosmetycznej oraz nauka zabiegów wykorzystywanych w codziennej pracy kosmetologa.


Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy o specyfice organizacji i działania gabinetu w aspekcie kryteriów ekonomicznej oceny. Celem przeprowadzonych zajęć jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami oraz zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia nowoczesnego gabinetu, jego organizacji i zadań na rynku usług kosmetycznych w aspekcie zarządzania i marketingu. Student w trakcie zajęć ma zdobyć umiejętności w zakresie definiowania celów i funkcji gabinetu kosmetycznego oraz znajomości uwarunkowań prawnych.

Celem procesu dydaktycznego jest pogłębienie wiedzy studenta z zakresu powikłań po zabiegach pielęgnacyjnych, upiększających oraz medycznych (medycyna estetyczna). Przedmiot wymaga informacji z zakresu podstaw dermatologii.